ECIWO  - Behandelingen -

ECIWO

NIEUWE ONTDEKKINGEN IN DE (MEDISCHE) BIOLOGIE:

INTRODUCTIE

In 1973 publiceerde Prof. Yingqing Zhang over zijn bij toeval gevonden fysiologische en pathologische overeenkomende gebieden in het menselijk lichaam en de algemene distributiewet voor deze overeenkomende gebieden. Deze ontdekking had een directe toepassing in de geneeskunde en de landbouw tot gevolg.
Prof. Yingqing Zhang van de Shandong Universiteit in China noemde dit het ECIWO systeem. An Embryo Containing the Information of the Whole Organism. Zijn ideeën werden ondermeer bekend gemaakt via de drie wereldcongressen over ECIWO Biologie in 1990 (Singapore), 1992 (Noorwegen) en in 1996 (Los Angeles).
Rond 1995 ontwikkelde Prof. Dr. T.T. Ang uit Singapore een methode op basis van het ECIWO concept welke bekend staat als het Embryo-Systeem (E-Systeem) van de traditionele Chinese Geneeskunde en Acupunctuur.
Een ECIWO is een zelfstandig, gespecialiseerd individu, op een specifiek embryologisch ontwikkelingsniveau, maar tevens een onderdeel van het lichaam. Een organisme bestaat uit diverse ECIWO’s die zich in diverse embryologische ontwikkelingsstadia bevinden.

De ECIWO theorie geeft een volledig nieuw inzicht in het organisme. Het heeft belangrijke toepassingen in zowel de medische wetenschap als de landbouw wetenschap.
De ECIWO® Biologie is daarmee een nieuwe biomedische theorie, gebaseerd op de hypothese dat een levend organisme bestaat uit diverse mozaïeksgewijs gepolariseerde niveau’s, waarvan elk deel een ECIWO is. Een ECIWO heeft een embryologische totipotentialiteit en bevat de totale gegevens van het gehele lichaam.
Het verklaart de microsystemen van de acupunctuur (somatotopische acupunctuur) en heeft er zelfs enkele aan toegevoegd, die een grotere regeneratieve impuls geven aan het herstel van een organisme, zoals de 2e metacarpaal welke zeer effectief is gebleken in de klinische praktijk.
Een grote hoeveelheid klinisch wetenschappelijk materiaal, waaronder meer dan 1 miljoen gevalsbesprekingen (casussen) over zo’n 200 verschillende ziektebeelden en uitgebreide klinische studies bewijzen de hoge medische effectiviteit van de ECIWO diagnose en therapie.
De meervoudige niveau-indeling van het lichaam in ECIWO’s ligt ten grondslag aan een pancybernetische functie. Zones binnen de diverse ECIWO’s worden gestimuleerd door de activiteiten van het lichaam en z’n contacten met de omgeving. Dit laatste gebeurd via het Basis Bio Regulatie Systeem (BBRS) welke het meest oude informatiesysteem is van de zuurstofademende organismen. Dit leidt dan tot het versterken van de verzwakte gedeelten van het lichaam via een feedback mechanisme dat de functionele en anatomische integriteit van het organisme weer opbouwt.
ECIWO® Geneeskunde geeft ons een nieuw, actuele kijk op vele fundamentele problemen van de huidige medische wetenschap.

De ECIWO acupunctuur is een belangrijke tak van de ECIWO geneeskunde. De ECIWO acupunctuur is een medische techniek toegepast op het ECIWO acupunctuurpunten (acupunctuurgebieden) systeem.
ECIWO acupunctuur is inmiddels al toegepast bij de behandeling van meer dan 1.000.000 patiënten met gezamenlijk zo’n 200 verschillende aandoeningen. De gemiddelde effectiviteit ten aanzien van herstel en vooruitgang van de diverse klachten bedraagt momenteel méér dan 90%. Veelal met zeer opvallende effecten. ECIWO acupunctuur werd bevestigd en toegepast door artsen uit méér dan 30 landen.
De theorie van de ECIWO acupunctuur is grondig onderzocht, terwijl de methode van toepassing ervan redelijk eenvoudig is, maar met een zeer hoge effectiviteit en rendement. Het zal spoedig één van de meest populaire vormen van diagnostiek en therapie in de gehele wereld worden. De artsen en therapeuten die de ECIWO acupunctuur kunnen toepassen zullen hun medische vaardigheid enorm kunnen vergroten.

ECIWO biologie en ECIWO Acupunctuur

Ruim 150 jaar geleden publiceerde Charles Darwin (in 1859) zijn beroemd geworden werk “Origin of Species”. Daarin beschreef hij de overeenkomst tussen bepaalde delen van het lichaam.
Zo beschreef hij, dat duiven met een korte bek ook korte poten hebben en dat vogels met kromme snavels ook kromme poten hebben. Eenden met een platte snavel hebben platte “voeten” en vogels met lange snavels hebben lange poten. Darwin was echter niet in staat om de gecorreleerde lichaamsdelen te koppelen aan een algemene wetmatigheid. Hij kon daarom zijn bevindingen ook niet verklaren.


HET LICHAAM WEERSPIEGELD IN ZIJN DELEN
In 1973 ontdekte Prof. Yingqing Zhang (bioloog) het bestaan van (fysiologische en pathologische) overeenkomende gebieden in het menselijk lichaam. In het lichaam, zo ontdekte hij, zitten 216 lange botdelen, die elk een afspiegeling vormen van het totale lichaam. Door het beïnvloeden van elk van die delen, kan invloed worden uitgeoefend op het totale lichaam en andersom. Bij schade aan het lichaam, in de vorm van ziekte, is dit weer terug te vinden in de delen. Een prima manier om een diagnose toe te passen.
Prof. Zhang noemde dit het ECIWO systeem. (Embryo Containing Information of the Whole Organism).

ACUPUNCTUUR VANUIT DE EMBRYOLOGIE
ECIWO is een totaal nieuw onderdeel in de medische biologie. Het vormt in feite de schakel tussen de westerse geneeskunde en veel alternatieve therapieën. Met ECIWO kunnen veel therapievormen westers worden verklaard.
In de loop der jaren heeft Prof. Zhang deze vorm van biologie verder doorontwikkeld en medisch gekoppeld aan de acupunctuur. Pas later heeft China de ECIWO erkend als een volwaardige vorm van geneeskunde. Er is toen een onderzoek– en opleidingscentrum gestart aan de universiteit van Shandong.
Anders dan bij Ooracupunctuur vindt diagnose plaats vanaf het 2e metacarpaalbot (zie tekening). Dit is het handbeentje tussen de pols en de wijsvinger.
Door de grote mate van potentie in dit gebied, vindt hier de naald inbreng plaats om het gekoppelde deel van het lichaam te stimuleren. Bij het gezamenlijk toepassen van Eciwo-acupunctuur en klassieke acupunctuur, wordt het genezingseffect op de patiënt enorm versterkt. De werking gaat dieper, dan dat alleen klassieke acupunctuur wordt toegepast.

VERRASSENDE RESULTATEN
Door de diagnostische precisie van ca. 96%, kunnen veel aandoeningen worden behandeld. De praktijk heeft al laten zien, dat de resultaten verrassend positief zijn. ECIWO is inmiddels bij ruim 1 miljoen patiënten toegepast met ca. 200 verschillende aandoeningen. De gemiddelde effectiviteit t.a.v. herstel en vooruitgang van de klachten bedraagt meer dan 90%. Dit opmerkelijke resultaat werd tot nu toe bevestigd en toegepast door artsen uit meer dan 30 landen.
De verwachting is, dat ECIWO-geneeskunde spoedig een van de meest gevraagde vormen van diagnostiek en therapie in de hele wereld zal worden.
Sinds de toepassing van ECIWO acupunctuur ben ik enthousiast geraakt door de accuraatheid van diagnosticeren en het snelle effect ervan op de klachten.

RELATIE MET HET BBRS
De ECIWOGRAAF scant in een korte meting, via het 2e metacarpale bot, het gehele lichaam en geeft dit in een grafiek weer met knelpunten. De zuiverheid van meting ligt rond de 96%.
De nadruk van de behandelingen liggen met name op de beïnvloeding van het BBRS (Basis Bio Regulatie Systeem).
Dit informatie systeem is aanwezig in het gehele lichaam. Het vormt het grootste orgaan van het lichaam en het regelt de balans van het interne milieu. Kort gezegd: alles wat zich er binnenin bevindt aan cellulair vocht en bindweefsel.

Het BBRS is in de medische wetenschap een "vergeten orgaan". Het is echter een orgaan dat zichzelf reguleert (stuurt), informatie uitwisselt en overdraagt door middel van:
  • zenuwen
  • bloed ofwel hormonen
  • (bio) electromagnetische velden (van essentieel belang voor het in stand houden van leven) ofwel Bio Fotonen.
De beïnvloeding van het BBRS kan mede worden bepaald door toepassing van ECIWO acupunctuur, naast de klassieke acupunctuur. De twee acupunctuursystemen werken versterkend op elkaar als je ze goed weet toe te passen. De kans op genezing van de patient kan dan zelfs rond de 95% liggen.

Wat is precies het Hugo Nielsen Systeem
Het systeem is tweeledig en omvat de behandeling met acupunctuurnaalden en de behandeling met cellcom, ofwel celcommunicatie.

Behandeling met parallelacupunctuur:

Een voorval waarbij Hugo Nielsen op de linker- en de rechtervoet het acupunctuurpunt Bl-60 drukte om op verzoek van de  patient de pijn te vergelijken, bracht de patient met chronische pijn onmiddellijk in een ontspannen en pijnvrije toestand. Hij is dit fenomeen gaan onderzoeken om het nooit meer los te laten. Zo kwam hij  achter het bestaan van een centraal besturingssysteem dat beinvloed kon worden door parallel, dus zowel links als rechts te prikken of druk uit te oefenen. Parallel gelegen punten hadden dezelfde waarden en eigenschappen. Ook ondervond hij dat de meest distaal ( het verst van de hersenen afgelegen) gelegen punten informatie bevatten over alle gezondheidsperikelen vanaf de geboorte.
Om iets met het “geheugen”van die punten te kunnen doen moeten ze paarsgewijs worden aangeprikt. Daarmee kan het besturingssysteem van het lichaam hersteld worden. Door in een vaste volgorde de verschillende regelsystemen van het lichaam aan te prikken via de tenen, wordt een invloed uitgeoefend die ongekend is. Te denken valt dan aan regulering van het hormonale , het neurogene, het lymfatische regelsysteem, de spijsvertering, circulatie etc.
Er worden slechts 2-4 uiterst dunne naaldjes gebruikt. De patient ondervindt vrijwel altijd binnen 2-10 minuten allerlei reacties in het lichaam. Deze reacties vormen patronen, ofwel profielen die gekoppeld zijn aan een bepaald ziektebeeld. De profielen vertellen in volgorde het verhaal van onze aandoeningen en gezondheidsverstoringen die nog als een soort litteken in het zachte bindweefsel liggen opgeslagen en een trigger vormen voor weer nieuwe klachten.
Behandeling met cellcom

De medisch informatieve wetenschap heeft aangetoond dat het lichaam onder (een lichte) spanning staat. Cellen en organen communiceren met elkaar om het lichaam als een geheel te kunnen laten werken. Dit gaat via dat zachte bindweefsel, ofwel het basisbioregulatiesysteem (BBRS). Bij die communicatie ontstaat een electro-magnetische stroom. Het cellcom apparaat meet en controleert de oppervlaktespanning, het geeft daarbij zelf geen stroom of electrische schokken af.  Eventuele verstoringen worden weer in evenwicht gbracht door het zelfherstellend vermogen van de mens. Klachten verminderen of verdwijnen.

De cellcom heeft met name haar diensten bewezen in het reduceren van bijwerkingen van radio- en chemotherapie. Bij patienten met kanker kan het effect van parallelacupunctuur vergroot worden door thuis zichzelf een paar minuten per dag te (laten) behandelen met de cellcom. Deze kan daarvoor aangeschaft worden.
Het effect van de behandeling van kanker met parallelacupunctuur en cellcom is te controleren door bloed- rontgen-, echo-onderzoek etc.
Het tweeledige Hugo Nielsen Systeem van parallelacupunctuur en cellcom zijn inmiddels in Denemarken door het ministerie erkend. De Europese Unie heeft enkele jaren geleden het Hugo Nielsen Instituut geld beschikbaar gesteld voor verder wetenschappelijk onderzoek.
Digi-D